Відавая разнастайнасць жывёл у лясах Беларусі

Лясныя экасістэмы характарызуюцца выключна высокай біялагічнай разнастайнасцю.

Экасістэмы шырокалістых лясоў характарызуюцца багатай відавой разнастайнасцю, але асабліва вызначаюцца найбольшай шчыльнасцю засялення жывёл большасці груп. Гэта тлумачыцца высокай прадукцыйнасцю лясоў, вялікай відавой разнастайнасцю раслін і велізарнай фітамасай, якая вырабляецца імі штогод і ўтылізуецца праз складаную сетку трафічных сувязей. Выключна разнастайнай з'яўляецца група відаў, што вядуць драўняны спосаб жыцця, асабліва якія жывуць у дуплах дрэў.

Для шыракалістых, як і наогул для лістападных лясоў, найбольш характэрныя сезонныя адрозненні ў жывёльным насельніцтве. У зімовы перыяд такія лясы менш спрыяльныя для многіх звяроў і птушак, чым вечназялёныя хвойныя або змешаныя. У гэтай сувязі значна большая частка птушак ліставых лясоў адносіцца да пералётных або адкачоўвае ў іншыя біятопы.

З рэдкіх і ахоўных відаў для ліставых лясоў характэрныя зубр, найбольшая колькасць рэдкіх відаў кажаноў, сонь, з птушак — пугач, чорны бусел, арол-карлік, сіваграк, зялёны і сярэдні дзятлы.

Фаўна змешаных шыракаліста-хвойных лясоў найбольш багатая, бо ўключае як прадстаўнікоў паўночнай тайговай зоны, так і насельнікаў немаральных еўрапейскіх лясоў. Акрамя таго, відавое багацце гэтай групы лясоў у Беларусі вызначаецца і значна большай іх плошчай у параўнанні з шыракалістымі лясамі. Для большасці відаў лясной фаўны тут ствараецца вельмі спрыяльнае спалучэнне кармавых і ахоўных умоў. Гэта біятопы, якім аддаюць перавагу большасць буйных млекакормячых — капытных і драпежных. Да складу рэдкіх і ахоўных відаў шыракалістых лясоў тут дадаюцца такія віды, як палятуха, буры мядзведзь, рысь, а з птушак — махнаногі і вераб'іны сычы, каштоўны паляўнічы від — глушэц, часцей адзначаюцца малы арлец, сакол-каршачок.

Экасістэмы хвойных (барэальных) лясоў. Сасновыя лясы, якія ў асноўным растуць на бедных і сухіх глебах, маюць, як правіла, значна больш простую ярусную структуру і параўнальна бедную фаўну. Асабліва невялікі склад відаў, якія вядуць наземны спосаб жыцця. Фаўна яловых лясоў, якія валодаюць лепшымі ахоўнымі ўласцівасцямі для жывёл, больш багатая. Высокая самкнутасць дрэвастою і густы падлесак гэтых лясоў, акрамя таго, забяспечваюць спрыяльныя мікракліматычныя ўмовы ў перыяд зімоўкі, што прыцягвае сюды жывёл з іншых месцаў пражывання.

У цэлым у хвойных лясах значная доля рэдкіх і ахоўных відаў жывёл, сярод якіх — палятуха, буры мядзведзь, барсук, рысь, з птушак — змеяед, сакол-каршачок, сакол-дрымлюк, махнаногі сыч, трохпальцы дзяцел, барадатая няясыць, якія аддаюць перавагу масівам, што чаргуюцца з верхавымі і пераходнымі балотамі. Сустракаюцца мядзянка і чаротавая жаба.

Фаўна драбналістых вытворных лясоў розных фармацый значна адрозніваецца складам і колькасцю відаў. Найбольш багатымі з'яўляюцца алешнікі, што адлюстроўвае іх высокую прадукцыйнасць у цэлым. Узрост драбналістых лясоў з'яўляецца адным з найважнейшых фактараў, якія вызначаюць відавое багацце і колькасць жывёл, аднак высакаўзроставага дрэвастою, які мае найбольш паўнавартасны склад фаўністычных комплексаў, у цяперашні час няшмат.

Склад рэдкіх і ахоўных відаў у чорнаалешніку шмат у чым падобны на склад шыракалістых лясоў. Тут адзначаюцца такія ж віды кажаноў, сонь, сустракаецца барсук, з птушак месцамі нярэдкі пугач, малы арлец, чорны бусел, сустракаецца сіваграк, у рачных поймах — белая блакітніца, варакушка, звычайны рэмез.

Фаўна драбналістых лясоў на балотах шмат у чым падобная на фаўну вытворных драбналістых лясоў і дасягае найбольшай разнастайнасці відаў у стараўзроставым дрэвастоі.

Спіс наземных пазваночных жывёл, насельнікаў лясных экасістэм на тэрыторыі Беларусі

Млекакормячыя

1. Вожык звычайны Erinaceus europaeus

2. Крот звычайны Talpa europaea

3. Буразубка звычайная Sorex araneus

4. Буразубка сярэдняя Sorex caecutiens

5. Буразубка малая Sorex minutus

6. Начніца вялікая Myotis myotis

7. Начніца сажалкавая Myotis dasicneme

8. Начніца вадзяная Myotis daubentoni

9. Начніца Натэрэра Myotis Nattereri

10. Начніца вусатая Myotis mystacinus

11. Кажан Plecotus auritus

13. Шыракавушка еўрапейская Barbastella barbastellus

13. Вячорніца малая Nyctalus leisleri

14. Вячорніца рыжая Nyctalus noctula

15. Вячорніца гіганцкая Nyctalus lasiopterus

16. Кажан-карлік Vespertilio pipistrellus

17. Кажан лясны Vespertilio nathusii

18. Кажан двухколерны Vespertilio murinus

19. Воўк Canis lupus

20. Лісіца звычайная Vulpes vulpes

21. Янотападобны сабака Nyctereutes procyonoides

22. Мядзведзь буры Ursus arctos

23. Янот-паласкун Procyon lotor

24. Куніца лясная Martes martes

25. Ласка Mustela nivalis

26. Гарнастай Mustela erminea

27. Тхор лясны Mustela putorius

28. Барсук Meles meles

29. Рысь Felis linx

30. Вавёрка звычайная Sciurus vulgaris

31. Ляцяга Pteromys volans

32. Палёўка рыжая Cletrionomys glareolus

33. Палёўка цёмная Microtus agrestis

34. Палёўка земляная Microtus subterraneus

35. Палёўка-эканомка Microtus oeconomus

36. Мыш лясная Apodemus silvaticus

37. Мыш жоўтагорлая Apodemus flavicollis

38. Соня-палчок Glis glis

39. Соня арэшнікавая Muscardinus avellanarius

40. Соня садовая Eliomis quercinus

41. Соня лясная Dryomis nitedula

42. Мышоўка лясная Sicista betulina

43. Заяц-бяляк Lepus timidus

44. Кабан Sus scrofa

45. Казуля Capreolus capreolus

46. Лось Alces alces

47. Алень высакародны Cervus elaphus

47. Зубр Bison bonasus

Птушкi

1. Чорны бусел Ciconia nigra

2. Звычайны асаед Pernis apivorus

3. Чырвоны каршун Milvus milvus

4. Чорны каршун Milvus migrans

5. Шуляк-галубятнік Accipiter gentilis

6. Шуляк-карагольчык Accipiter nisus

7. Звычайны канюк Buteo buteo

8. Змеяед Circaetus gallicus

9. Арол-карлік Hieraaetus pennatus

10. Вялікі арлец Aquila clanga

11. Малы арлец Aquila pomarina

12. Беркут Aquila chrysaetos

13. Сапсан Falco peregrinus

14. Сакол-каршачок Falco subbuteo

15. Сакол-дрымлюк Falco columbarius

16. Шулёнак Falco vespertinus

17. Звычайная пустальга Falco tinnunculus

18. Белая курапатка Lagopus lagopus

19. Цецярук Lyrurus tetrix

20. Глушэц Tetrao urogallus

21. Рабчык Tetrastes bonasia

22. Фазан Phasianus colchicus

23. Кулік-чарняк Tringa ochropus

24. Вальдшнэп Scolopax rusticola

25. Вяхір Columba palumbus

26. Клінтух Columba oenas

27. Звычайная туркаўка Streptopelia turtur

28. Звычайная зязюля Cuculus canorus

29. Філін Bubo bubo

30. Вушастая сава Asio otus

31. Сплюшка Otus scops

32. Махнаногі сыч Aegolius funereus

33. Вераб'іны сыч Glaucidium passerinum

34. Шэрая няясыць Strix aluco

35. Даўгахвостая няясыць Strix uralensis

36. Барадатая няясыць Strix nebulosa

37. Звычайны казадой Caprimulgus europaeus

38. Сіваграк Coracias garrulus

39. Удод Upupa epops

40. Круцігалоўка Jynx torquilla

41. Зялёны дзяцел Picus viridis

42. Сівы дзяцел Picus canus

43. Жаўна Dryocopus martius

44. Пярэсты дзяцел Dendrocopos major

45. Сярэдні дзяцел Dendrocopos medius

46. Беласпінны дзяцел Dendrocopos leucotos

47. Малы дзяцел Dendrocopos minor

48. Трохпальцы дзяцел Picoides tridactylus

49. Лясны жаваранак Lullula arborea

50. Лясны конік Anthus trivialis

51. Звычайны жулан Lanius collurio

52. Чарналобы саракуш Lanius minor

53. Шэры саракуш Lanius excubitor

54. Звычайная івалга Oriolus oriolus

55. Звычайны шпак Sturnus vulgaris

56. Сойка Garrulus glandarius

57. Сарока Pica pica

58. Кедраўка Nucifraga caryocatactes

59. Крумкач Corvus corax

60. Крапіўнік Troglogytes troglodytes

61. Лясная завірушка Prunella modularis

62. Рачны цвыркун Locustella fluviatilis

63. Звычайны цвыркун Locustella naevia

64. Садовая чарацянка Acrocephalus dumetorum

65. Балотная чарацянка Acrocephalus palustris

66. Зялёная перасмешка Hippolais icterina

67. Ястрабіная валасянка Sylvia nisoria

68. Чорнагаловая валасянка Sylvia atricapilla

69. Садовая валасянка Sylvia borin

70. Шэрая валасянка Sylvia communis

71. Валасянка-завірушка Sylvia curruca

72. Пячураўка-будаўнічок Phylloscopus trochilus

73. Пячураўка-ценькаўка Phylloscopus collybita

74. Пячураўка-трашчолка Phylloscopus sibilatrix

75. Зялёная пячураўка Phylloscopus trochiloides

76. Жоўтагаловы каралёк Regulus regulus

77. Мухалоўка пярэстая Ficedula albicollis

78. Мухалоўка-белашыйка Ficedula albicollis

79. Малая мухалоўка Ficedula parva

80. Шэрая мухалоўка Muscicapa striata

81. Звычайная рудахвостка Phoenicurus phoenicurus

82. Малінаўка Erithacus rubecula

83. Звычайны салавей Luscinia luscinia

84. Варакушка Luscinia svecica

85. Рабіннік Turdus pilaris

86. Чорны дрозд Turdus merula

87. Дрозд белабровы Turdus iliacus

88. Пеўчы дрозд Turdus philomelos

89. Дрозд шэры Turdus viscivorus

90. Даўгахвостая сініца Aegithalos caudatus

91. Чорнагаловая сініца Parus palustris

92. Бурагаловая сініца Parus montanus

93. Чубатая сініца Parus cristatus

94. Маскоўка Parus ater

95. Звычайная блакітніца Parus caeruleus

96. Белая блакітніца Parus cyanus

97. Вялікая сініца Parus major

98. Звычайны попаўзень Sitta europaea

99. Звычайная пішчуха Certhia familiaris

100. Берасцянка Fringilla coelebs

101. Уюрок Fringilla montifringilla

102. Звычайная зелянушка Chloris chloris

103. Чыж Spinus spinus

104. Канаплянка Acanthis canabina

105. Звычайны чаронашнік Carpodacus erythrinus

106. Крыжадзюб-сасновік Loxia pytyopsittacus

107. Звычайны крыжадзюб Loxia curvirostra

108. Звычайны снягір Pyrrhula pyrrhula

109. Звычайны дубанос Coccothraustes coccothraustes

110. Прасянка Emberiza calandra

111. Звычайная аўсянка Emberiza citrinella

112. Садовая аўсянка Emberiza hortulana

Паўзуны

1. Вераценніца Anguis fragilis

2. Жвавая яшчарка Lacerta agilis

3. Звычайная гадзюка Vipera berus

4. Мядзянкай Coronella austriaca

Земнаводныя

1. Шэрая жаба Bufo bufo

2. Чаротавая жаба Bufo calamita

3. Вастрамордая жаба Rana arvalis

4. Травяная жаба Rana temporaria